Platební a storno podmínky

 • návštěvník je  předem informován o délce kurzu a podmínkách v Baby centru Šikulka. Přihlášením na kurz   s nimi návštěvník souhlasí a zavazuje se k jejich dodržování. Přihlášení na kurz je závazné a návštěvník se zavazuje uhradit kurzovné a storno poplatky dle aktuálního ceníku služeb a platebních podmínek za lekce, které měl objednány. Návštěvník bere na vědomí, že neuhrazené dluhy  po něm mohou být vymáhány dle platných předpisů a budou evidovány až do jejich úplné úhrady.
 • platba celého kurzu musí být provedena před jeho začátkem do termínu, který je vždy určen, obvykle týden předem. Při nedodržení termínu  úhrady může být návštěvník bez upozornění vyřazen z kurzu a jeho místo může být obsazeno jiným zájemcem. Provozovateli nevzniká povinnost návštěvníka, který kurz neuhradil do termínu splatnosti, vyřadit z kurzu.
 • po úhradě kurzu se návštěvníkovi přičte na účet určitý počet bodů, které se mu budou v daném počtu odepisovat při každé navštívené, nebo neomluvené lekci kurzu, či zvolené náhradní aktivitě
 • návštěvník si může nahradit veškeré zameškané, řádně a včas omluvené lekce pouze po dobu trvání kurzu, ve kterém došlo k jejich zameškání. Rezervace volných lekcí k náhradám může návštěvník provést na webových stánkách, nebo na recepci BCŠ. Provozovatel nenese odpovědnost za to, že si návštěvník nestihne omluvené lekce nahradit, ani provozovateli nevzniká povinnost lekce nahradit jiným způsobem.
 • zameškané lekce je možné si nahradit i v rámci jiných aktivit pořádaných BCŠ. Aktuální seznam aktivit, které je možné využít k náhradě lekcí, je zveřejněn v prostorách BCŠ a na jeho webových stránkách.
 • zameškané lekce a nevyčerpané body se nepřevádějí do jiného kurzu, ani jinak nenahrazují. Pokud budou zameškané, nenavštívené a omluvené předposlední a poslední lekce kurzu a návštěvník v tyto dny nenavštíví jinou lekci, budou body za tyto lekce převedeny  k čerpání po dobu dalšího kurzu. Kurzovné v dalším kurzu není možné o tyto lekce snížit.
 • v případě havárie nebo jiné události na straně provozovatele, znemožňující proběhnutí lekce v daném termínu, se provozovatel zavazuje tuto lekci návštěvníkovi nahradit ve volném termínu, který si návštěvník zvolí. Pokud provozovatel nebude schopen nabídnout k náhradě lekcí žádný termín, vzniká návštěvníkovi nárok na vrácení plateb za neproběhlé lekce.
 • pokud nastane nenadálá událost, zapříčiněna vyšší mocí, znemožňující proběhnutí lekce v daném termínu, zavazuje se provozovatel tuto lekci návštěvníkovi nahradit ve volném termínu, který si návštěvník zvolí, hned jak to okolnosti dovolí. Pokud provozovatel nebude schopen nabídnout k náhradě lekcí žádný termín, vzniká návštěvníkovi nárok na vrácení plateb za neproběhlé lekce.
 • lekce je nutné omlouvat co nejdříve. Dopolední kurzy nejpozději ráno do 9:00 hod. v den konání lekce, odpolední kurzy  min. 4 hodiny předem, na webových stránkách BCŠ, telefonicky, nebo osobně na  recepci BCŠ. Jiným způsobem nebudou lekce omlouvány.
 • v případě ukončení kurzu méně než týden před jeho začátkem, do jeho první lekce včetně, se vrací celá zbývající částka kurzovného snížena o cenu jednorázové lekce, kterou si může návštěvník nahradit po dobu trvání rušeného kurzu dle těchto podmínek
 • v případě ukončení kurzu do čtvrté lekce z jakéhokoliv důvodu, se vrací 40% ze zbývající částky kurzovného.
 • v případě ukončení kurzu po čtvrté lekci z jakéhokoliv důvodu, se předplatné kurzovného nevrací.
 • v případě ukončení kurzu v den konání lekce, je třeba tuto lekci uhradit a je možné si jí nahradit dle platných podmínek, pokud byla včas omluvena.
 • k vrácení kurzovného je třeba předložit originál stvrzenky, v případě jejího vydání. Pokud byl čerpán na kurz příspěvek od ZP, nebo zaměstnavatele, je třeba také předložit doklad o vrácení tohoto příspěvku.
 • kredit, který má návštěvník uložen k vyčerpání u provozovatele nelze vracet. Pokud byl uhrazen kreditem zrušený kurz, odpovídající částka bude znovu návštěvníkovi převedena na kredit
 • návštěvník je povinen vrátit po ukončení lekce klíče od skříněk. Pokud omylem klíče nevrátí, je nutné toto ihned oznámit telefonicky obsluze na recepci a klíče neprodleně vrátit. V případě, že bude muset být návštěvník obsluhou kontaktován a vrátí klíče obratem, uhradí poplatek 20,-Kč. Pokud budou klíče vráceny další týden je poplatek ve výši 30,-Kč za každý klíč. Při ztrátě klíče nebo jeho zničení je poplatek ve výši 100,-Kč.